ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

کنفرانس

اولین روز کنفرانس ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
آخرین روز کنفرانس ۱ اسفند ۱۳۹۸

وب سایت

فعال‌شدن (به عنوان کنفرانس جاری) ۱ آذر ۱۳۹۸
انتقال به بایگانی کنفرانس ۲ اسفند ۱۳۹۸

مطالب ارسالی

آغاز ثبت‌نام نویسنده ۱ آذر ۱۳۹۸
پایان ثبت نام نویسنده ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
ارسال فراخوان مقالات ۹ آذر ۱۳۹۸
آغاز پذیرش مقالات ۱ آذر ۱۳۹۸
پایان ارسال مقالات ۱۰ بهمن ۱۳۹۸

داوری‌ها

آغاز ثبت‌نام داور ۱ آذر ۱۳۹۸
پایان ثبت نام داور ۱ دی ۱۳۹۸

ارسال به وب سایت

۱ دی ۱۳۹۸
۳۰ دی ۱۳۹۸