ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

محورهای همایش

 

  • مباحث نظری اعجاز قرآن: دلایل اعجاز قرآن، وجوه اعجاز قرآن، مصادر قرآنی اعجاز قرآن و …
  • اعجاز علمی قرآن: در حوزه‌های علوم پزشکی، علوم پایه، علوم انسانی، علوم مهندسی و…
  • اعجاز زبانی قرآن: اعجاز ادبی و  بیانی قرآن، اعجاز لفظی در سطوح حرف، کلمه و عبارت، الگوهای ریاضی و…
  • سیستم های قرآن: شناسایی سیستم های قرآن، ارائه و تحلیل سیستم های قرآن و …
  • قرآن کاوی رایانشی: ﮐﺎوش، اﺳـﺘﺨﺮاج و ﭘﺮدازش. واژه ﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻗﺮآﻧﯽ و رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎ و  اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎي دادهﮐﺎوي، رﻣﺰﻧﮕﺎري، ﮐﺸﻒ اﻟﮕﻮ و ...


titleعنوان اطلاعیه
شورای سیاستگذاری
 
subjectجزئیات اطلاعیه اعضای شورای سیاستگذاری پنجمین همایش ملی اعجاز قرآن  
access_timeارسال شد: 2019-05-19 بیشتر...

titleعنوان اطلاعیه
اعضای کمیته علمی: اعضای کمیته علمی
 
subjectجزئیات اطلاعیه
اعضای کمیته علمی پنجمین همایش ملّی اعجاز قرآن کریم
 
 
access_timeارسال شد: 2019-03-04 بیشتر...

1 - 2 از 2 مورد